Sr. No. Faculty Google Scholar Link
1 Muslim Malik
2 Manoj Thakur
3 Nitu Kumari
4 Qaiser Jahan
5 Rajendra Kr. Ray
6 Samir Shukla
7 Sampat Kumar Sharma
8 Sarita Azad
9 Saswata Adhikari
10 Syed Abbas